Bornholms Regionskommune offentliggjorde den 15. oktober 2021 forslag til Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd. Lokalplansforslaget skiftede navn kort inden offentliggørelse. Den hed Lokalplan nr. 127 Rønne Syd Delområde A som arbejdstitel, hvilket er det navn, som genfindes i miljørapporten. Lokalplanen fastlægger den detaljerede planlægning for byudvikling i det første af tre delområder i tilknytning til Rønne, fastlagt i det samtidigt fremlagte forslag til Kommuneplantillæg nr. 03 Rønne Syd. Forslaget til planen med tilhørende miljøvurdering har været i høring frem til den 10. december 2021.

Bornholms Regionskommune har modtaget 10 høringssvar fra både privatpersoner og interesseorganisationer. Bornholms Regionskommune har inddraget høringssvarene og det har givet anledning til mindre ændringer samt sproglige præciseringer. Bornholms Regionskommune er under høringsperioden og behandlingen af høringssvarene samtidig blevet opmærksom på flere modsatrettede hensyn i forhold til det landskabselement, der kaldes ’poppelrækken’, hvilket medfører en ændring af bestemmelsen for dette.

Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2 skal der i forbindelse med den endeligt vedtagne plan udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver:

  • Hvordan miljøhensyn er integreret i planen
  • Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning
  • Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af rimelige alternativer, der har været behandlet
  • Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen

Integration af miljøhensyn

Under udarbejdelsen af lokalplanforslaget har fagpersoner og myndighedsområder været inddraget på et tidligt tidspunkt. Dette har sikret en god integration af miljøhensyn.

Kommunens fagmedarbejdere har været inddraget i at udpege en grøn struktur, som sikrer de dele af arealet, der er af størst betydning for dyre- og planteliv. Inddragelsen er sket på baggrund af blandt andet høringssvar fra den indledende høring inden udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 03 Rønne Syd (idefasen). Det fremgik af høringssvar i idefasen, at området var levested for markfirben.

På samme måde har kommunens fagmedarbejdere samt Bornholms Energi og Forsyning været inddraget i forhold til klimatilpasning og fastlæggelse af hvordan vand kan håndteres indenfor planområdet.

Miljøbegrebet er bredt og indeholder mange modsatrettede hensyn. Det har derfor været nødvendigt at foretage afvejninger mellem hensyn. Det gælder for ’poppelrækken’, hvor hensyn til sikkerhed, skyggepåvirkning, landskab og levesteder for markfirben og flagermus er blevet afvejet.

Miljørapport og høringssvar

Den tidlige inddragelse har sikret, at nødvendige miljøhensyn er blevet indarbejdet undervejs og til dels også før arbejdet med miljøvurderingen er gået i gang. Dette gælder især den grønne struktur og hensyn til biologisk mangfoldighed. Arbejdet med klimatilpasning foregik i højere grad sideløbende med udarbejdelse af miljørapporten. Miljørapporten beskriver plangrundlagets konsekvenser indenfor de miljøfaktorer, som blev fundet nødvendige at undersøge nærmere. Der er foretaget vurdering af følgende miljøfaktorer:

  • Biologisk mangfoldighed
  • Klimatilpasning

Miljørapporten er en del af grundlaget for at Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd kan vedtages på et oplyst grundlag. Miljørapporten viser, at der for begge miljøfaktorers vedkommende er tale om mindre væsentlige miljøpåvirkninger.

Bornholms Regionskommune har modtaget 10 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring af forslag til Kommuneplantillæg nr. 03 Rønne Syd og forslag til Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd.

Høringssvarenes bemærkninger til Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd omhandler natur og biodiversitet, ’poppelrækken’, trafiksikkerhed, bebyggelsens udformning, bestemmelser vedrørende beplantning, lokalplanens afgrænsning, friarealer, diger og grøfter, miljørapporten og grundvandssænkning. Bornholms Regionskommune har udarbejdet et samlet høringsnotat med resume af høringssvarene til både kommuneplantillæg og lokalplan, samt administrationens vurdering af, om og hvordan høringssvarene kan imødekommes. Nogle høringssvar giver anledning til ændringer, mens andre ikke gør.

Bornholms Regionskommune indarbejder fire ændringer i Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd på baggrund af høringssvar samt de nye hensyn, kommunen er blevet opmærksom på i forhold til ’poppelrækken’.

De fire ændringer er:

  • Ændring af bestemmelse vedrørende poppelrækken, så minimumshøjde for træerne på 10 meter udgår.
  • Lokalplanens inddeling i delområder med bogstaver ændres til tal, så delområderne fremover benævnes Delområde 1, 2, 3 og 4.
  • Sydøstlig matrikel tages ud af Lokalplan 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd, så den fortsat ligger i landzone.
  • Ændring af bestemmelse vedrørende bebyggelsens udformning, så tage kan udføres med maksimal hældning på 30 grader og krav om murkrone udgår.

I det nedenstående gennemgås høringssvarenes temaer og de indarbejdede ændringer.

Natur og biodiversitet

Flere høringssvar nævner hensyn til dyre- og planteliv og finder ikke, at den indarbejdede grønne struktur er tilstrækkelig til at imødegå de negative påvirkninger ved anlæg af bebyggelse og veje samt øget tilstedeværelse af mennesker i området.

Bornholms Regionskommune har ved udpegningen af den grønne struktur sikret, at de områder, der udgør levesteder for bilag IV arterne markfirben og flagermus, indgår. Den grønne struktur indeholder de dele af planområdet, der er af størst betydning for dyre- og plantelivet generelt og ikke kun for bilag IV arterne. Den grønne struktur forbliver i Bornholms Regionskommunes ejendom og skal fortrinsvis drives som natur.

Bornholms Regionskommune har i miljørapporten til Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd fundet, at bebyggelse og anlæg af veje, vil reducere det areal, der er til rådighed for dyre- og planteliv og at dette er en negativ påvirkning. Det er kommunens vurdering, at den negative påvirkning bliver imødegået ved udpegning af den grønne struktur og dermed ikke udgør en væsentlig negativ påvirkning. Høringssvarene har ikke givet nye oplysninger, der ændrer kommunens vurdering. Udpegningen af den grønne struktur og bestemmelserne for denne bliver ikke ændret på baggrund af høringssvar.

Poppelrækken

Poppelrækken er et landskabselement, der ligger i den grønne struktur. Flere høringssvar ønsker, at plejen af poppelhegnet skal være mindre indgribende og bekymringerne går både på poppelhegnets naturmæssige funktion og som karakteristisk landskabselement.

Bornholms Regionskommune anerkender poppelhegnets funktion som både landskabselement og fødesøgningsområde for flagermus. I forbindelse med miljørapporten til Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd er poppelhegnet undersøgt for forekomst af flagermus. Ekstern rådgiver har ved undersøgelse konstateret, at mange arter af flagermus kommer og søger føde ved poppelrækken. Det fremgår også at poppelrækkens læ og insektliv gør, at det er et godt sted til fødesøgning. Undersøgelsen fandt derimod ikke ynglende flagermus i poppelrækken.

På baggrund af undersøgelsen og ønsket om at bevare poppelrækken som landskabselement er poppelrækken inddraget i den grønne struktur. Den grønne struktur skal tilgodese mange dyr og planter, herunder også markfirben. For markfirben er soleksponering vigtigt.

I det lokalplanforslag, der har været i høring, var indført en bestemmelse om plejen af poppelhegnet. Bestemmelsen i lokalplanen sikrede en minimumshøjde for træerne på 10 meter og en maksimal afstand mellem træer i trærækken på 10 meter. Bestemmelsen medfører ikke handlepligt, og det er derfor ikke givet, hvordan trærækken skal se ud.

Bestemmelsen skulle balancere bevaring af poppelrækken som landskabselement og læområde for insekter og fødesøgende flagermus samt hensyn til skyggepåvirkning for både markfirben og beboelse i de kommende boliger.

Under høringsperioden er Bornholms Regionskommune blevet opmærksom på, at der også er et sikkerhedshensyn. I miljøvurderingsloven omfatter miljøbegrebet blandt andet faren for menneskers sundhed. Sikkerhed og risiko for ulykker er en del af begrebet faren for menneskers sundhed.

Sikkerhedshensynet handler om risikoen for at træer vælter ned i beboelse og haver. Det er Bornholms Regionskommunes vurdering, at risikoen er til stede og at dette hensyn skal vægte tungt. For at sikre, at træer ikke kan ramme ned i beboelser eller haver ændrer Bornholms Regionskommune bestemmelsen vedrørende poppelrækken, krav om minimumshøjde udgår.

Der er i høringssvarene flere, der peger på at 75 % af poppelhegnet vil blive fjernet. Bornholms Regionskommune gør her opmærksom på, at bestemmelsen om 10 meter mellem træerne er en maksimumafstand og dermed ikke et krav.

Høringssvarene har ikke givet nye oplysninger, der ændrer kommunens vurdering af vægtningen mellem skyggepåvirkning, flagermus, markfirben og landskabelig funktion. Det nye hensyn til sikkerhed ændrer vægtningen således, at minimumshøjde for træerne i poppelrækken udgår.

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed indgår ikke som en miljøfaktor i miljørapporten. Bornholms Regionskommune har prioriteret sikkerheden og indarbejdet separerede veje og cykelstier, hastighedsnedsættende tiltag og trædestier.

Høringssvarene har ikke givet nye oplysninger, der giver anledning til ændringer i Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd.

Bebyggelsens udformning og beplantning

Flere høringssvar nævner lokalplanens bestemmelser vedrørende bebyggelsens udformning og ønsker færre krav til både bygninger og beplantning.

Nogle af bestemmelserne vedrørende bebyggelsens udformning har betydning for klimatilpasning. I forbindelse med miljørapporten til Lokalplan 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd er planområdets grundvandsstand og evne til nedsivning af vand undersøgt. Undersøgelsen viser at store dele af området har begrænsede
nedsivningsmuligheder samt, at grundvandet ligger højt i planområdet, fra omtrent 0,5 til 2,5 meter under terræn. Undersøgelsen viser samtidig, at der er delområder, hvor der er risiko for opstuvning af vand på terræn ved skybrud og særligt våde perioder - typisk efterår og vinter.

Bestemmelser vedrørende grønne tage er med til at skabe forsinkelse af regnvand. Dette er en del af de tiltag, der bidrager til, at planen har taget højde for den begrænsede mulighed for nedsivning af vand og den tilhørende oversvømmelsesrisiko. På baggrund af høringssvarene, ændres en bestemmelse vedrørende tag, således, at der ikke kun er mulighed for flade tage, men mulighed for en taghældning op til 30 grader. En bestemmelse om murkrone udgår som følge af ændringen på taghældning. Bestemmelsen om grønne tage fastholdes. Da grønne tage fastholdes, har ændringen ikke betydning for kommunens vurdering i miljørapporten vedrørende klimatilpasning.

Lokalplanens afgrænsning

Et høringssvar nævner lokalplanens afgrænsning og problematik vedrørende overførsel fra landzone til byzone i forhold til dyrehold. Der er tale om matrikel nr. 317a, Rønne Markjorder. Emnet har ikke været behandlet i miljørapporten til Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd.

Bornholms Regionskommune vurderer, at det er ressourcemæssigt uforsvarligt at overføre matriklen til byzone og dermed pålægge både lodsejer og kommune arbejde med dispensation til dyrehold. På baggrund af høringssvar udgår matrikel nr. 317a, Rønne Markjorder af planområdets afgrænsning i Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd.

Friarealer

Et høringssvar peger på en risiko for, at den grønne struktur bliver inddraget til friarealer for de tre delområder i Kommuneplantillæg nr. 03 Rønne Syd. Emnet har ikke været behandlet i miljørapporten til Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd.

Egentlige friarealer for de respektive boligområder placeres i de enkelte delområder og således har den grønne struktur karakter af vild natur der kan benyttes, men den bør ikke betragtes som fælles friareal til boligbebyggelsen. I Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd, er det Bornholms Regionskommunes vurdering, at området ligger i tilpas nærhed til legeplads og boldbaner i de eksisterende løkker, til at der ikke er behov for arealreservation til denne type rekreativt areal. Der er dog udlagt arealer til fælles friarealer.

Høringssvaret har ikke givet nye oplysninger, der giver anledning til ændringer i Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd.

Diger og grøfter

Et høringssvar peger på at gennembrydninger af diger og grøfter i forbindelse med stisystem bør undgås. Emnet har ikke været behandlet i miljørapporten til Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd.

Der er flere miljøhensyn, der skal afvejes. Dels diger og grøfters naturmæssige funktion, dels diger som fortidsminder og dels stisystemets kvalitet i form af trafiksikkerhed og fremme af cykling og gang til transport. Det er Bornholms Regionskommunes vurdering, at enkelte gennembrydninger ikke vil forringe natur og fortidsminder væsentligt og at dette opvejes af hensyn til trafiksikkerhed og fremme af grøn transport. Uanset lokalplanens bestemmelser vil et gennembrud af et dige fortsat kræve en dispensation fra museumslovens § 29a.

Høringssvaret har ikke givet nye oplysninger, der giver anledning til ændringer i Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd.

Miljørapporten

Et høringssvar peger på, at der i miljørapporten mangler en vurdering af den samlede effekt af samtlige boligområder på biologisk mangfoldighed.

Bornholms Regionskommune vurderer, at miljørapporterne for både Kommuneplantillæg nr. 03 Rønne Syd og Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd fuldt belyser påvirkningen på den biologiske mangfoldighed.

Bornholms Regionskommune vil gerne medgive, at det kunne fremgå mere eksplicit af miljørapporterne. Kommunen har dog i hele sin tilgang til særligt udpegningen af den grønne struktur fra start tænkt rundt om alle tre delområder og har ikke alene forholdt sig til Delområde A, som var under samtidig planlægning. Det, at den grønne struktur er fastlagt ved første mulige lejlighed i Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd, understøtter dette. Bornholms Regionskommune har således ikke splittet den grønne struktur op og afventet at udpege grøn struktur til Delområde B og C til den detaljerede lokalplanlægning for disse områder.

Bornholms Regionskommune vil samtidig gerne påpege, at hele planområdet for nuværende er landbrugsjord i omdrift, som kan genopdyrkes. Der ligger en eksisterende ramme for området, som kun udpeger hele området til byudvikling. Dyre- og planteliv er således ikke målrettet sikret plads i området ud fra områdets status inden vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 03 Rønne Syd og Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd, men bliver det ved endelig vedtagelse af planerne.

Høringssvaret har ikke givet nye oplysninger, der giver anledning til ændringer i Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd eller miljørapporten til denne.

Grundvandssænkning

Et høringssvar peger på en risiko for, at der kan blive behov for grundvandssænkning i forbindelse med nybyggeriet og at dette kan påvirke naturen i området.

Grundvandssænkningen planlægges udført som dræn og grøfter. Fra de nye dræn og grøfter vil vandet blive ledt til de vådområder, der etableres i den grønne struktur syd for boligerne. Den lokale grundvandssænkning vurderes ikke at påvirke naturværdierne i den grønne struktur og omgivelserne negativt. De overdrevslignende naturarealer i den grønne struktur er i forvejen tørre naturtyper, mens tilledningen af vand til grøfter og vådområder vil bidrage positivt til at sikre og skabe de våde naturtyper i området.

Høringssvaret har ikke givet nye oplysninger, der giver anledning til ændringer i Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd.

Rimelige alternativer

I forbindelse med afgrænsning af miljørapporten til Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd er der ikke indkommet ønsker om nærmere undersøgelser af alternativer. Der er i miljørapporten kun kigget på 0-alternativet, hvor Kommuneplantillæg nr. 03 Rønne Syd og Lokalplan nr. 127 Grøn Struktur og Boliger i Rønne Syd ikke vedtages og Bornholms Kommuneplan 2020 fortsat er gældende.

Miljørapporten har fundet at planerne ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Dette fordi der i planerne er indført bestemmelser der imødegår og reducerer mulige miljøpåvirkninger.

Overvågning

I henhold til § 12, stk. 4 i miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af en plan gennemførelse.

Der er i miljørapporten ikke fundet behov for overvågning i forhold til biologisk mangfoldighed og klimatilpasning. Bornholms Regionskommune vil dog fremover stå for pleje af den grønne struktur og får i den forbindelse mulighed for at følge med i vandets bevægelser gennem området.

Der er ikke indkommet høringssvar vedrørende overvågning og Bornholms Regionskommune fastholder derfor miljørapportens foreslåede niveau af overvågning.

×

Kontakt

Høringssvar

Samtykke

Kvittering